Cílovými skupinami jsou:

 • studenti
 • akademičtí pracovníci UP

Studenti
Do projektu bude zapojeno 450 studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia formou povinných i povinně volitelných předmětů. Nabídka inovovaných předmětů je otevřená i pro studenty dalších oborů.

 • Hlavními potřebami cílové skupiny studentů jsou:
  • celková modernizace výuky s ohledem na nejnovější poznatky
  • kvalitní výukové materiály
  • zapojení do samostatné odborné činnosti při zpracování kvalifikačních prací
  • rozšíření praktické výuky za účasti odborníků z praxe
  • získání zahraničních odborných a jazykových zkušeností formou stáží
  • prezentace výsledků vlastní odborné práce na mezinárodních konferencích

Akademičtí pracovníci
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci PřF UP z Katedry zoologie, Katedry ekologie a životního prostředí, Katedry botaniky.