Název projektu:
Inovace studia hydrobiologických disciplín s důrazem na rozšíření 
možností uplatnění absolventů biologických oborů PřF UP v praxi.

Inovation study of hydrobiologal disciplines with emphasis
to extension of possibilities of assert for absolvents
of biological scopes at the Faculty of Science UP in practices

Zkrácený název:
Inovace studia hydrobiologie

  • Délka trvání projektu v měsících – 36,0
  • Datum zahájení projektu: 1. 6. 2012
  • Datum ukončení projektu: 31. 5. 2015

Hydrobiologie, jako nauka o struktuře a funkcích živé složky vodních ekosystémů, je z pohledu současných ekologických, klimaticko – hydrologických i socioekonomických problémů velmi progresivním oborem se značným potenciálem pro uplatnění absolventů a trhu práce. Přestože se jednotlivé hydrobiologické disciplíny prolínají studiem všech biologických oborů na PřF UP, jejich výuka a tedy i výsledné znalosti absolventů však plně neodpovídají aktuálním požadavkům budoucích zaměstnavatelů.

Při zvyšujících se nárocích na samostatnou výzkumnou činnost studentů a na úroveň jejich kvalifikačních prací je potřeba zajistit většímu počtu studentů možnost pracovat moderními metodami a s využitím laboratorního zázemí jednotlivých pracovišť, bez ohledu na to, zda je téma jejich práce přímo navázáno na výzkumné zaměření školitelů (i když to by byl ideální stav). Je potřeba posílit dovednosti studentů v oblasti publikační a konferenční prezentace výsledků. Z hlediska budoucího uplatnění absolventů v evropském prostoru je rovněž nutné umožnit nabývání mezinárodních zkušenosti a rozvíjet schopnosti komunikace v anglickém jazyce.

Projekt je potřebný také z důvodu podpory odborných, manažerských a jazykových kompetencí akademických pracovníků nutných pro další rozvoj školství.